pirmdiena, 2009. gada 24. augusts

bác, nav atkal laika rakstít, jo mums brauc pakal, lai vestu uz stopésanas vietu, bet vienu teikumu pie katras jau paspésu..

te sákás músu celojums. juka melna baznícina, kas izskatíjás un péc izmériem bija tik pat ká miniatúra. blakus lavas pludmale. táda kosi melna, bet apaugusi ar kosi oranzam algém.. sie Islandes kontrasti. (Buðir)
bazalta kolonnas ir párnémusas so zemi. vinas ir visur. un uz vinu gamiem dzívo putni. (Arnarstapi)

skatíjámies kaijas, kas tur dzívo. bija vairákas tádas arkas. soma jau spiez plecus, kaut noieti tikai varbús 600m. (Arnarstapi)

Anna kápj kráterí, kas beigás izrádíjás pilnígi nekáds, tápéc nav bilzu. Foná vr redzét sveicieti (melnajá jaká), kas mús veda. Vinam businá pie griestiem bija Milkas govs áda.

Tátad, sis ir vecákais metála kugis Islandé. Búvéts 1912. gadá Norvégijá. Tagad stáv krastá Ósafjörður galá, kur arí guléjám kádas mazas kalnu búdinas piebraucamajá celá, kur naktí atbrauca ípasnieki un par mums sméjás. Bet no ríta viens no viniem (írs) mús pamodinája ar tekstu: good morning! would yoou like to have a cup of tee? un, kad es atvéru telti, tur vins bija ar 2 krúzítém rokás.. jauka iepazísanás.

tas bija saulriets_neizmirstamais.

já, já..

te més stopéjám abos virzienos, jo sáka zust ceríba, ka uz Islandes R punktu káds vispár brauks.. vai arí no turienes. bet més vismaz sarakstíj´m pastkartes.. (: bilde jau nu labá..

un tad més tur romér tikám. Látrabjarg!!! un es vájprátá priecájos par vienu no 3 tur vél esosajiem puffiniem.. tie duriki néma un aizlidoja pirms més ieradámies.

un klintis augstákajás vietás pat 300m.

kártéjais ára baseins. silts, silts. bet te véjs bija tik stiprs, ka més sédéjám aiz gérbtuvém un skatíjámies, kad brauks vienigá masína sajá vakará, kas mús arí panéma.


dívaina éstuve siltumnícá, kur varéja nopirks visu nepieciesamo sadzívei.

rekláma siltumnícas logá. bija arí burgeris..

un tad páris dienas bez bildém, jo neko ísti nevaréja redzét.. bija mákoni.. un lietus un véjs vájprátígs. un kalnos sasniga sniegs.. bet 6diená Reykjavíká bija kultúras festiváls.

skauti. tas var notikt tikai Islandé. Pasá Reykjavíjas centrá..


mhm. skaties un izbaudi. (tas vakará koncertá, neviena no mums nezina, ká tá bilde tapa. es vismaz, né.. lai gan més pat nedzérám neko.) un pécák bija pirmá ugunosana maná múzá, kas man tá pa ístam patika. tas bija tiktiesám baudámi. (vini te ir mazliet traki uz ugunosanám.)
tá lúk. sodien dodamies uz ziemeliem. gaidiet vél..

pirmdiena, 2009. gada 17. augusts

svētdiena, 2009. gada 9. augusts

péc ípasa pieprasíjuma ievietojam (es un anna, jo viss notiek zem stingras cenzúras) kleitu bildi. nácás izveidot jaunu sodien, jo Kráns originálo pazudinája. Sajá bildé nevar redzét skaistos kalnus, kas ir foná, pirmajá bildé tos, protams varéja redzet, bet tápéc jau tas ir Kráns..

Tátad-

sestdiena, 2009. gada 8. augusts

nu, ja. visu laiku meegginu sannemties uzrakstiit, bet te tas ir paaraak gruuti. nav laika. (un laikam beigsu rakstit ar dubultajiem burtiem garumzimju vietas, jo tas panem parak daudz pulu, jo, nemot vera manu paris_jomu_perfekcionismu, viss japarlasa un jaizlabo.. negribu. cerams, ka vares kko saprast.)

tátad- Anna ir seit.
atkláti sakot, pirmás dienas bija saméra saspringtas. es konstanti nervozéju par to, ka vinai nepatiks mani draugi. Ka mani draugi runás visádas jélíbas un es Annai vairs nepatiksu, jo vina domás ´ar kádiem tá te ir sapinusies, losene´.. Arí par to, ka, nemot vera, ka vairaki no viniem atstáj Islandi tikai ap 10.augustu un es gribu pavadít ar viniem péc iespéjas ilgáku laiku (jo vinus redzu tikai páris reizes gadá), Annai bús jápavada ar nepazístamiem, pilnígi citádákiem cilvékiem viss tas laiks. Pret vinas gribu vilku vinu lídzi, jo nekádas citas iespéjas jau ísti nav. Vina seit nevienu citu nepazíst, es vinu uz sito auksto pasaules nostúri atvilku, zinot, ka vinai jau Latvijas vasaras nav par karstu. Un tá ir mana vaina, ka es par to nepadomáju átrák, kad teicu vinai datumus, kuros jáperk biletes. blá blá, es jau sevi vainot máku, it ípasi tá, lai tas izklausás tá, it ká es to visu briesmígi nozélotu, baigá hitrá beibe.
Bet
galu galá esmu prieciga. Par to, ka Anna vinus satika. Par to, ka vina redz mani starp viniem. Vismaz beidzot káds no manéjiem redz, ka es vinus neesmu izdomájusi. Redz to, no ká daudzas lietas es tik loti gribétu aizvest lídzi..

Péc trís dienu pilnígas nedélas nogales sajútas, kad katru vakaru ir ballíte un katrs ríts sákas agrákais ap 12tiem, devámies 3 dienu izbrauciená ar masínám. Apskatíjam páris MUST SEE in Iceland. Geizeris un Gulfoss, visádi citi údenskritumi. Skatijamies to vietu, kur no ledája lúzt nost milzu gabali, tad pat lídz 20 gadus peld milzígá ezerá un tad kkad ronu un puntnu pavadíti iet peldéties júrá. Zél tikai, ka bija suna laiks un nevaréja neko redzét un lija lietus un viss par ko es varéju padomát bija sédesana masiná vai kafejnícá un karsta sokoláde. Bet més tur noteikti búsim vélreiz. Un tad spídes saule. Es Annai tá ká apsolíju.

Tad atkal galvaspilsétá. Dazi citi man pazístami atbrauca, citi atkal devás projám..

___
Atlávos visádás tádas darbíbas, ko májás nekad neizveiktu. Anna bija ká táds parbaudíjums, vai man izdosies turpinát iesaktás izmainas májás. Jo vina ir májas. Un es gribétu domát, ka man izdevás un izdosies. Es jau nopirku kleitu. Un gribu ar to staigát visu laiku.

Anna arí nopirka kleitu. Skaistu, skaistu baltu, smalki adítu garrokainu nedaudz iesvítrainu kleitu. Iedomájaties Annu skaistá kleitá un tad sareiziniet ar 7,5 un tad iegúsiet to, kas ir ísteníba. Protams, savu dara ari vinas neparasti tumsais iedegums, kas nedaudz atgæadina meiteníti no graustu miljonára. __ Un vél vina nopirka skaistáko kreklinu simpus Gibraltáram. Un vinai nekas no tá nav par lielu un man par to milzígs prieks.

Nedaudz prátu jauc músu jauká celabiedra- fotoaparáta- nejaukás izdaríbas sadarbíbá ar vietéjiem datoriem. Pirmais jau bija tas, ka neviens no datoriem vinu neatpazina un kad beidzot tomér viens atpazina, nepietika vietas, tad beigás izrádíjás, ka visas bildes ir automátiski no focuka izdzéstas un tikai dala ir datorá. Anna vinu nosauca par kránu (protams, tas originálá bija domáts kráms, bet es párklausíjos). Vél tur figuréja mulkis un páris citi vieglie lamu várdi. Bet, nu, bija jau arí pelníjis. Visas músu vakardienas Reykjavíkas bijdítes, un vél citas pirms tam uznemtás ir pazudusas. Bet gan aju uztaisísim jaunas.

___
Nemot véra manu patreizéjo stávokli un drosmes pársátinájumu organismá, izvértu vairákas vienkársi vájprátígi neértas sarunas. Bríziem likás, ka es un/vai Anna zaudésim samanu. Soreiz tá bija vina, kas raudája. Es ká parasti nezinaju, kur likties, jo esmu nelietojama mierinátája. Árá nák tikai kkádi truli joki. To reizi més tá arí neesam lídz galam izrunajusas. Es vinu aizvedu májás, pati aizbraucu downtown,
mani santázas rezultátá ieterpa kleitá un spídígos legingos, uzlika nedaudz kosmétiku un gájám dejot. Bet es arí lávos. un man patika. sen nebiju tik labi jutusies. labi un sieviskígi. varétu pat drosi teikt pievilcígi. vecriga, gaidi, es jau náku. (muahaha).

Fakts- uz vienas kronas monétas ir kkas loti lídzígs músu lasim (misters internets saka, ka tá esot menca. nu, nezinu gan..), bet smiekligi. Un viniem vispár uz monétám ir tikai zivis. Un viens krabis. Bet tá ká man naudas vairs nav, to man vairs neredzét.

Islandiesu planosana ir vienkarsi briesmiga. Un trakákais ir, ka es nespéju neko pretí padarít. Jau vairák ká nedélu méginu no Viggas dabút kápsanas ekipéjumu, jo pati lídz neko nepanému, jo man teicás iedot. Bet tas sák izskatítites neiespéjami. Vina tikai atliek piezvanísanu kkádiem saviem cilvékiem uz nákamo dienu un tad atkal uz nákamo. It ká tas prasítu 2 stundas kádam piezvaít un vienkársi pajautát.. Bá. Tá bija arí nometné. Jútos ´loti vainíga Annas prieksá, vina visu laiku saka, ka nevar vairs nosédét uz vientas. Un es vinai piekrítu, bet man ir kkádi traucékli. Jápadomá, ká to izmainít.

Tagad sézam Ingas májá, esam divas vien jau otro dienu, jo Inga aizbrauca ar páréjiem uz kázám, bet vinas vecáki un brális kkádá celojumá. Tad nu mums ir mája, masína, pludmale, gulbji, kaijas, píles un zosis. Lievenis, milzígs logs virtuvé, kas darbojas ká televizors, kur var vérot dalu pilsétas un kalnus tálumá. Klausámies skaistu múzicinu. Es iespéjams esmu slima ar cúku gripu pateicoties páris saprátígiem Islandiesiem, kas vazájas apkárt slimi. Sodien apédu 4 daivinas kiploka, daudz medu, dzéru téju, apelsínu sulu un daudz údeni. Anna par mani loti labi rúpéjas. Um mums kopá ir jautri. Vismaz man tá liekas.

Bet jebkurá gadíjumá. Domáju, ka 1dien més pazúdam. No Reykjavíkas. Un tad jau redzés, ká mums tur bús ar tiem ierakstiem.
Man ir prakstiski beigusies legálá nauda, kas bija táds, ká nedaudz pársteigums, bet tomér samérá paredzama lieta, zinot sevi. Ir tagad emerdzensí nauda, bet negribu to térét. Sarunájám ést kérpjus, jo zinám visádas receptes no LV. Un ir visádas griku putras lídzi. Gan jau viss bús kedás. Vismaz varésim nomest ar alu uznemtos kilogramus.

Sai reizei pietiks. Man vácelíté vél ir stásts par vakardienas Viggas grupas uzstásanos pabá, bet tam vajadzés daudz laika, to rít.
Párlasít negrasos, piedodiet par saraustíto saturu.